Polska Rynek Hohenwutzen

niedrogie tankowanie i zakupy

Polska Rynek Hohenwutzen

Tanie paliwo i zakupy

Stopka redakcyjna/ zrzeczenie się odpowiedzialności/ ochrona danych

Informacje o tożsamości firmy zgodnie z ustawą o handlu elektronicznym (EGG) § 6 ustawy o usługach telekomunikacyjnych z dnia 21.12.2001 r.

Poland Market sp. z o.o.
Osinów Dolny 50
74-520 Cedynia
Polska

Tel. 0800 55 33 232 (bezpłatnie)
Email info@hohenwutzen.de

Internet: www.hohenwutzen.de

wpisaną do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie KRS 853863, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego, NIP 8581861534

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 10 ust. 3 MDStV: Dyrektor Zarządzający

Zrzeczenie się odpowiedzialności - Nota prawna

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności
Treści zawarte na tej stronie są tworzone z największą starannością. Dostawca nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Korzystanie z treści zawartych na stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Artykuły oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię oferenta. Samo korzystanie ze strony internetowej oferenta nie oznacza powstania stosunku umownego między użytkownikiem a oferentem.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym utworzeniu linków zewnętrznych oferent sprawdził treści zewnętrzne pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Stała kontrola linków zewnętrznych bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa jest dla oferenta nieuzasadniona. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne zostaną jednak niezwłocznie usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie
Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Szczególne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Źródło: Generator Imprint z wyszukiwania prawników Juraforum w Twojej miejscowości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jest nam bardzo miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma dla kierownictwa Polenmarkt sp. z o. o. szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych Polenmarkt sp. z o. o. jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, które obowiązują w Polenmarkt sp. z o. o.. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych Polenmarkt sp. z o. o. wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże transmisja danych przez Internet może zawsze podlegać lukom w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe alternatywnymi sposobami, na przykład telefonicznie.

1) DEFINICJE

Deklaracja ochrony danych Polenmarkt sp. z o. o. opiera się na pojęciach stosowanych przez dyrektywę europejską i rozporządzenie (WE) przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

A) DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

B) OSOBA ZAINTERESOWANA

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

C) PRZETWARZANIE

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

D) OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

E) PROFILOWANIE

Profilowanie to jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

F) PSEUDONIMIZACJA

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(G) ADMINISTRATOR DANYCH LUB OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

H) WYKONAWCY

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

I) ODBIORNIK

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia. Za odbiorców nie uważa się jednak organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego.

J) TRZECIA

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

K) ZGODA

Zgoda oznacza dowolne, konkretne i świadome wskazanie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2. NAZWISKO I ADRES OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Poland Market sp. z o. o.

Osinów Dolny 50

74-520 Cedynia

Polska

Tel.: 0800 55 33 232

E-mail: info@hohenwutzen.de

Strona internetowa: www.hohenwutzen.de

3) NAZWISKO I ADRES INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Marek Chłosta

Poland Market sp. z o. o.

Osinów Dolny 50

74-520 Cedynia

Polska

Tel.: 0800 55 33 232

E-mail: info@hohenwutzen.de

Strona internetowa: www.hohenwutzen.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4) COOKIES

Strony internetowe Polenmarkt sp. z o. o. wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki niepowtarzalnemu identyfikatorowi plików cookie można rozpoznać i zidentyfikować konkretną przeglądarkę internetową.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies Polenmarkt sp. z o. o. może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane w sensie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi przy każdej wizycie na stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni możliwe do wykorzystania.

5. GROMADZENIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI

Strona internetowa Polenmarkt sp. z o. o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Polenmarkt sp. z o. o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy dla nich, (3) do zapewnienia długotrwałej operacyjności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Polenmarkt sp. z o. o. analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. REJESTRACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe, które są przekazywane administratorowi danych w tym kontekście, wynikają z odpowiedniej maski wprowadzania danych użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych i do jego własnych celów. Administrator danych może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do wewnętrznego użytku przypisanego administratorowi danych.

W przypadku rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że tylko w ten sposób można zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne dla ochrony administratora danych. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu karnemu.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych, służy administratorowi do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili udziela każdemu podmiotowi danych, na jego wniosek, informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące podmiotu danych są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

7. SUBSKRYPCJA NASZEGO NEWSLETTERA

Na stronie internetowej Polenmarkt sp. z o. o. użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane administratorowi w przypadku subskrypcji newslettera są określone w stosowanej w tym celu masce wprowadzania danych.

Polenmarkt sp. z o.o. informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Newsletter naszego przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, zasadniczo tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba ta zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera wysyłany jest e-mail potwierdzający z zastosowaniem procedury double opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy sprawdzeniu, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP systemu komputerowego, z którego korzysta podmiot danych w momencie rejestracji, jak również datę i godzinę rejestracji, które są przypisane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później prześledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako zabezpieczenie prawne dla administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania usługi newslettera lub związanej z nią rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian okoliczności technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą podmiot danych udzielił nam w celu wysyłki newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania go o tym w inny sposób.

8. ŚLEDZENIE NEWSLETTERA

Newslettery firmy Polenmarkt sp. z o. o. zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich e-mailach, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Polenmarkt sp. z o.o. może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili odwołać odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody w tym zakresie za pośrednictwem procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Polenmarkt sp. z o. o. automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

9. MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa Polenmarkt sp. z o. o. zawiera przepisy ustawowe umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

10. FUNKCJA KOMENTARZY W BLOGU NA STRONIE INTERNETOWEJ

Polenmarkt sp. z o. o. oferuje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub spisywać myśli w tzw. blogpostach. Blogposty mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli podmiot danych zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez podmiot danych zapisywane i publikowane są również szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez podmiot danych. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Przechowywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich lub zamieszcza nielegalne treści za pośrednictwem zamieszczonego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora, tak aby w razie potrzeby w przypadku naruszenia prawa mógł się on uniewinnić. Zgromadzone dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

11. SUBSKRYPCJA KOMENTARZY NA BLOGU W SERWISIE INTERNETOWYM

Komentarze zamieszczane w blogu Polenmarkt sp. z o. o. mogą być zasadniczo subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności możliwe jest subskrybowanie przez komentatora komentarzy następujących po jego komentarzu do danego wpisu na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na opcję subskrypcji komentarzy, administrator wyśle automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia, za pomocą procedury double opt-in, czy posiadacz podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję. Opcja subskrypcji komentarzy może być w każdej chwili zakończona.

12. RUTYNOWE USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy przewiduje to dyrektywa i rozporządzenie europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

13. PRAWA PODMIOTU DANYCH

- A) PRAWO DO POTWIERDZENIA

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

- B) PRAWO DO INFORMACJI

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez Europejską Dyrektywę i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora, w dowolnym czasie i bezpłatnie, informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywa europejska i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

- C) PRAWO DO SPROSTOWANIA

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do niezwłocznego uzyskania sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

- D) PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Polenmarkt sp. z o. o., może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik Polenmarkt sp. z o. o. zorganizuje natychmiastową realizację żądania usunięcia danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Polenmarkt sp. z o. o., a nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, Polenmarkt sp. z o. o. wdroży odpowiednie środki, w tym środki o charakterze technicznym, aby zapewnić, że osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o fakcie przetwarzania danych osobowych przez Polenmarkt sp. z o. o. uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, wdrożyć odpowiednie środki, w tym o charakterze technicznym, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do danych osobowych lub ich kopii lub replikacji, chyba że przetwarzanie jest niezbędne. Pracownik Polenmarkt sp. z o. o. załatwi niezbędne w indywidualnych przypadkach.

- E) PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Polenmarkt sp. z o. o., może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik Polenmarkt sp. z o. o. zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

- F) PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Polenmarkt sp. z o. o..

- G) PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane dyrektywą i rozporządzeniem europejskim prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Polenmarkt sp. z o. o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Polenmarkt sp. z o. o. przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi Polenmarkt sp. z o. o. sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Polenmarkt sp. z o. o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez Polenmarkt sp. z o. o. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Polenmarkt sp. z o. o. lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

- H) ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH, W TYM PROFILOWANIE

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to ustanawia odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności podmiotu danych oraz jego prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Polenmarkt sp. z o. o. wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania ze strony administratora danych, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

- I) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY ZGODNIE Z PRAWEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

14. OCHRONA DANYCH WE WNIOSKACH I PROCESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, o ile żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

15. PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA ADDTHIS

Kontroler zintegrował na tej stronie komponenty firmy AddThis. AddThis jest tzw. dostawcą zakładek do książek. Usługa umożliwia uproszczone dodawanie zakładek do stron internetowych za pomocą przycisków. Przesuwając mysz nad komponentem AddThis lub klikając na niego, wyświetlana jest lista usług zakładek i udostępniania. AddThis jest używany na ponad 15 milionach stron internetowych, a przyciski są wyświetlane ponad 20 miliardów razy rocznie - podaje firma operacyjna.

Firmą operacyjną AddThis jest AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent AddThis, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent AddThis do przekazywania danych ze strony internetowej do administratora danych. www.addthis.com pobieranie danych. W ramach tej procedury technicznej AddThis uzyskuje wiedzę o wizycie i o tym, która konkretnie pojedyncza strona tej witryny jest używana przez system informatyczny używany przez podmiot danych. Ponadto AddThis uzyskuje wiedzę o adresie IP systemu komputerowego, z którego korzysta podmiot danych, nadanym przez dostawcę usług internetowych (ISP), typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej, do której uzyskano dostęp przed naszą stroną, dacie i godzinie wizyty na naszej stronie. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowników. Przekazane w ten sposób AddThis dane i informacje umożliwiają samemu AddThis oraz firmom powiązanym z AddThis lub firmom partnerskim kierowanie do osób odwiedzających stronę administratora spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na podstawie pliku cookie ustawionego przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie podczas surfowania w systemie komputerowym używanym przez daną osobę. Plik cookie przechowuje wizyty na stronach internetowych pochodzących z danego systemu komputerowego.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również AddThis ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Podmiot danych ma również możliwość trwałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi kliknąć przycisk opt-out pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out który ustawia plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym używanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli po złożeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności AddThis znajduje się pod adresem. http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy można odzyskać.

16. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA FACEBOOKA

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DEmożna wywołać. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dotyczą dane, zamieści komentarz, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dotyczą dane, i przechowuje je.

Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, kiedy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowana przez Facebooka polityka danych, którą można znaleźć pod adresem. https://de-de.facebook.com/about/privacy/ zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie przesyłania danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia przekazywania danych do Facebooka.

17. PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z FUNKCJI PROGRAMU PARTNERSKIEGO AMAZON

Jako uczestnik programu partnerskiego Amazon, kontroler zintegrował na tej stronie komponenty Amazon. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon w celu kierowania klientów do różnych stron internetowych grupy Amazon, w szczególności Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es, poprzez reklamy. BuyVIP.com w zamian za wypłatę prowizji. Administrator może generować przychody z reklam poprzez wykorzystanie komponentów Amazon.

Firmą operacyjną tych komponentów Amazon jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburg.

Amazon ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Przy każdym pojedynczym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Amazon do przekazywania danych do Amazon w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tego procesu technicznego Amazon uzyskuje wiedzę o danych osobowych, które są wykorzystywane przez Amazon do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych przez Amazon, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji. Między innymi Amazon może śledzić, że dana osoba kliknęła na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Amazon ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawione przez Amazon pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Amazon można znaleźć na stronie https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401 można odzyskać.

18. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z GOOGLE ADSENSE

Administrator danych zintegrował na tej stronie Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich zgodnie z treścią danej strony osób trzecich. Google AdSense umożliwia ukierunkowanie na zainteresowania internautów, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firmą operacyjną komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Alphabet Inc. jest w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google AdSense, aby przekazać dane do Alphabet Inc. w celu reklamy online i fakturowania prowizji. W trakcie tej procedury technicznej Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji.

Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawione przez Alphabet Inc. pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu i analizy pliku dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu gości na stronie internetowej.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do pobierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Google-AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

19. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS (Z FUNKCJĄ ANONIMIZACJI)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analiza internetowa to zbieranie, kompilacja i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrery), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator używa dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google jest w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przekazywania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawiony przez Google Analytics plik cookie można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że żadne dane i informacje dotyczące odwiedzin stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub reaktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązująca polityka prywatności Google znajdują się pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest objaśniony szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

20. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA REMARKETINGU GOOGLE

Administrator zintegrował na tej stronie usługi Google Remarketing. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową firmy. Integracja Google Remarketing pozwala więc firmie na tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a w konsekwencji na wyświetlanie internautom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub zlecanie ich wyświetlania na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie umożliwia Google rozpoznanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, gdy następnie odwiedza ona strony internetowe, które również należą do sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowano usługę remarketingu Google, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, którą wykorzystuje m.in. do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawiony przez Google Analytics plik cookie można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać tam odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE KORZYSTANIA I STOSOWANIA GOOGLE+

Kontroler zintegrował przycisk Google+ jako element na tej stronie internetowej. Google+ jest tak zwaną siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych prowadzone w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Google+ jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni przycisk Google+, aby pobrać z Google reprezentację odpowiedniego przycisku Google+. W ramach tej procedury technicznej Google otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ dostępne są na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób dokona rekomendacji Google+1, Google przyporządkuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje również te dane osobowe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje za pośrednictwem przycisku Google+ informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli w momencie wywołania naszej strony internetowej osoba ta jest jednocześnie zalogowana w Google+; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przekazywane do Google, może zapobiec takiej transmisji, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wskazówki Google dotyczące przycisku Google+1 można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

22. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE KORZYSTANIA I STOSOWANIA GOOGLE ADWORDS

Administrator danych zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze określenie określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyszuka za pomocą wyszukiwarki wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i przy uwzględnieniu wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie istotnych z punktu widzenia zainteresowań reklam na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam firm trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, to w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy określone podstrony, na przykład koszyk w systemie sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej, o ile plik cookie nie utracił jeszcze ważności. Konwersyjny plik cookie umożliwia nam i Google śledzenie, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, dokonała sprzedaży, tj. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords i do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawiony przez Google AdWords plik cookie można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wywołać link www.google.de/settings/ads i dokonać tam odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

23. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE KORZYSTANIA I STOSOWANIA INSTAGRAMA

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej elementy serwisu Instagram. Instagram jest serwisem, który kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także redystrybucję takich danych na innych portalach społecznościowych.

Firmą operacyjną usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas odpowiedniego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama podmiotu danych oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagrama, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

24. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z JETPACK DLA WORDPRESSA

Administrator zintegrował na tej stronie Jetpack. Jetpack to wtyczka do WordPressa, która oferuje dodatkowe funkcje operatorowi strony internetowej zbudowanej na WordPressie. Jetpack pozwala między innymi operatorowi strony internetowej mieć wgląd w osoby odwiedzające stronę. Poprzez wyświetlanie powiązanych postów i publikacji lub możliwość udostępniania treści na stronie, możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających. Ponadto funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane z Jetpackiem, dzięki czemu strona internetowa wykorzystująca Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje i przyspiesza również ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie.

Firmą operacyjną wtyczki Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Firma operacyjna korzysta z technologii śledzenia Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie wyjaśniono już powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyzwalana przez odpowiedni komponent Jetpack, aby przekazać dane do Automattic w celu analizy. W ramach tej procedury technicznej Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu wizyt na stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są oceniane w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji podmiotu danych bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody podmiotu danych. Dane te trafiają również do wiadomości Quantcast. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawione przez Automattic pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Jetpack i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również przetwarzania tych danych przez Automattic/Quantcast. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeśli po złożeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności firmy Automattic jest dostępna pod adresem https://automattic.com/privacy/. Obowiązująca polityka prywatności firmy Quantcast jest dostępna pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

25. PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH W ZAKRESIE KORZYSTANIA I STOSOWANIA LINKEDIN

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym indywidualnym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez daną osobę pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Dalsze informacje na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn oferuje możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

26. POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA I STOSOWANIA MYSPACE

Administrator danych zintegrował na tej stronie elementy Myspace LLC. Myspace jest tzw. siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich prowadzonych w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Myspace umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. zakładanie bezpłatnych profili użytkowników, które zawierają zdjęcia i filmy, blogi czy grupy.

Firmą operacyjną Myspace jest Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd, #349, Los Angeles, California 90048, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowany został komponent Myspace (wtyczka Myspace), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Myspace, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Myspace z Myspace. Więcej informacji na temat Myspace jest dostępnych pod adresem https://myspace.com. W ramach tej procedury technicznej Myspace otrzymuje wiedzę o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Myspace, Myspace rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą witrynę, i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Myspace i przypisywane przez Myspace do odpowiedniego konta Myspace podmiotu danych. Jeśli podmiot danych aktywuje przycisk Myspace zintegrowany na naszej stronie internetowej, Myspace przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Myspace podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Myspace zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Myspace, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany w Myspace w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie komponent Myspace, czy nie. Jeśli podmiot danych nie chce, aby te informacje były przekazywane do Myspace, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta Myspace przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowana polityka prywatności Myspace, która jest dostępna pod adresem https://myspace.com/pages/privacy, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Myspace.

27. POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SERWISU PINTEREST

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Pinterest Inc. Pinterest jest tak zwaną siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to społeczne miejsce spotkań prowadzone w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie kolekcji obrazów oraz pojedynczych zdjęć, a także opisów na wirtualnych pinboardach (tzw. pinning), które następnie mogą być z kolei udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Firmą operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Poprzez każde wywołanie jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Pinterest, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinterest. Więcej informacji na temat Pinterest można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tej procedury technicznej Pinterest otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas odpowiedniego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Pinterest, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, która jest dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

28. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA SHARIFF

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Shariff. Komponent Shariff zapewnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z zasadami prywatności. Shariff został opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego c't i jest publikowany za pośrednictwem GitHub, Inc.

Twórcą komponentu jest firma GitHub, Inc 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Zazwyczaj rozwiązania przycisków dostarczane przez sieci społecznościowe już przekazują dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowej, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, w której zintegrowano przycisk mediów społecznościowych. Dzięki zastosowaniu komponentu Shariff dane osobowe są przekazywane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy osoba odwiedzająca stronę internetową aktywnie kliknie jeden z przycisków mediów społecznościowych. Dalsze informacje na temat komponentu Shariff znajdują się w magazynie komputerowym c't pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Celem stosowania komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej stronie rozwiązania w zakresie przycisków dla sieci społecznościowych.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności GitHub można znaleźć na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

29. POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z SERWISU SLIDESHARE

Kontroler zintegrował na tej stronie elementy SlideShare. LinkedIn SlideShare to usługa hostingu plików, która umożliwia użytkownikom udostępnianie i archiwizowanie prezentacji i innych dokumentów, takich jak pliki PDF, filmy i webinaria. Usługa hostingu plików umożliwia użytkownikom przesyłanie treści multimedialnych we wszystkich powszechnie stosowanych formatach, przy czym dokumenty mogą być udostępnione publicznie lub oznaczone jako prywatne.

Firmą operacyjną SlideShare jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

LinkedIn SlideShare udostępnia tzw. kody embed dla przechowywanych tam treści multimedialnych (prezentacji, plików PDF, filmów, zdjęć itp.). Kody embed to kody programów, które są osadzane na stronach internetowych w celu wyświetlania zewnętrznych treści na własnej stronie internetowej. Kody embed umożliwiają powielanie treści na własnej stronie internetowej bez zapisywania ich na własnym serwerze i tym samym ewentualnego naruszania praw do powielania danego autora treści. Kolejną zaletą zastosowania kodu embed jest to, że operator strony internetowej nie korzysta z własnej przestrzeni dyskowej, a jego własny serwer zostaje odciążony. Kod embed może być zintegrowany w dowolnym miejscu na innej stronie internetowej, dzięki czemu treści zewnętrzne mogą być wstawiane również do własnego tekstu. Celem zastosowania LinkedIn SlideShare jest odciążenie naszego serwera i jednoczesne uniknięcie naruszenia praw autorskich przy korzystaniu z treści zewnętrznych.

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, która jest wyposażona w komponent SlideShare (kody embed), komponent ten powoduje, że używana przez nich przeglądarka pobiera odpowiednie dane osadzone z SlideShare. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza podmiot danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na SlideShare, SlideShare rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas odpowiedniego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez SlideShare i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta SlideShare osoby, której dane dotyczą.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu SlideShare, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w SlideShare w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na osadzone dane medialne, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta SlideShare przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn korzysta również z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn znajduje się pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

30. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA I STOSOWANIA SERWISU TUMBLR

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Tumblr. Tumblr to platforma, która umożliwia użytkownikom tworzenie i prowadzenie bloga. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub weblogerami, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpostach. W blogu na Tumblr użytkownik może na przykład publikować teksty, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Ponadto użytkownicy Tumblr mogą przenosić treści z innych stron internetowych na swój własny blog.

Firmą operacyjną Tumblr jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Tumblr, aby pobrać z Tumblr reprezentację odpowiedniego komponentu Tumblr. Dalsze informacje na temat przycisków Tumblr są dostępne pod adresem https://www.tumblr.com/buttons. W ramach tej procedury technicznej Tumblr otrzymuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Tumblr jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, rozsławienie tej strony w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Tumblr, Tumblr rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Tumblr i przypisywane przez Tumblr do odpowiedniego konta Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Tumblr zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Tumblr.

Tumblr zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Tumblr w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Tumblr, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Tumblr, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Tumblr przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązująca polityka prywatności Tumblr jest dostępna pod adresem https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

31. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA TWITTERA

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, na którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 140 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, w tym dla osób, które nie są zarejestrowane w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane również tzw. followersom danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia zwrócenie się do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki lub retweety.

Firmą operacyjną Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano element Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni element Twittera, aby pobrać z Twittera reprezentację odpowiedniego elementu Twittera. Dalsze informacje na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera podmiotu danych. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera podmiotu danych i będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany na Twitterze w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Twittera, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązująca polityka prywatności firmy Twitter jest dostępna pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

32. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA XING

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój osobisty profil na Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie skłaniana przez odpowiedni komponent Xing do pobrania z Xing reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing. Dalsze informacje na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dotyczą dane.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dotyczą dane. Jeśli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Udostępnij", Xing przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing osoby, której dotyczą dane, i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest zalogowana w Xing w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, które są dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto Xing opublikował informacje o ochronie danych dla przycisku XING Share pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

33. PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE KORZYSTANIA I STOSOWANIA YOUTUBE

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Firmą operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje na temat YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

34. PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH W ZAKRESIE UŻYWANIA I STOSOWANIA DOUBLECLICK

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick jest marką Google, pod którą sprzedawane są głównie specjalne rozwiązania marketingu internetowego dla agencji reklamowych i wydawców.

Operatorem DoubleClick by Google jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google przekazuje dane do serwera DoubleClick przy każdej emisji, jak również przy kliknięciach lub innych działaniach. Każde takie przekazanie danych powoduje wysłanie do przeglądarki osoby, której dane dotyczą, żądania pliku cookie. Jeżeli przeglądarka akceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie służy między innymi do obsługi i wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich udoskonalania. Ponadto plik cookie jest wykorzystywany do uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick wykorzystuje identyfikator pliku cookie, który jest wymagany do przetworzenia procedury technicznej. Identyfikator pliku cookie jest wymagany na przykład do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również wykorzystywać identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy były już wyświetlane w przeglądarce, aby uniknąć podwójnego umieszczania reklam. Ponadto identyfikator pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji. Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, gdy reklama DoubleClick została wcześniej wyświetlona użytkownikowi, a ten następnie dokonał zakupu na stronie internetowej reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent DoubleClick do przekazywania danych do Google w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych, które Google wykorzystuje również do generowania zestawień prowizji. Google może między innymi śledzić, że osoba, której dane dotyczą, kliknęła na określone linki na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawione przez Google pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Dalsze informacje oraz obowiązująca polityka prywatności DoubleClick by Google znajdują się na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/.

35. METODA PŁATNOŚCI: PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH W ODNIESIENIU DO PAYPAL JAKO METODY PŁATNOŚCI

Kontroler zintegrował na tej stronie elementy systemu PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tzw. kont PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub biznesowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską firmą operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze "PayPal" jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do realizacji płatności. Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, to również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe firmie PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes przekazania danych. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem mogą być przekazywane przez PayPal do biur informacji kredytowej. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może udostępniać dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w jej imieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wobec firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności. 

Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

36. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Artykuł 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b GDPR. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął on na stanowisku, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

37. UZASADNIONE INTERESY W PRZETWARZANIU REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

38. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

Kryterium długości przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

39. WYMOGI PRAWNE LUB UMOWNE DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH; KONIECZNOŚĆ ZAWARCIA UMOWY; OBOWIĄZEK OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, DO PODANIA DANYCH OSOBOWYCH; MOŻLIWE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Niekiedy, w celu zawarcia umowy, konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

40. ISTNIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, którym jest. Zewnętrzny inspektor ochrony danych Górny Palatynat działa we współpracy z RC GmbH, firmą używane komputery odzyskane i kancelaria prawna WILDE BEUGER SOLMECKE | Attorneys at Law stworzone.

 


 

Wsparcie techniczne dla stron internetowych WordPress i Joomla
i czyszczenie zhakowanych stron internetowych i systemów sklepowych
The Nerve Savers -. www.nervenretter.com

Oszczędzasz dzięki ... Euro

Oszczędzasz na papierosach**: ... Euro

* O pojemności zbiornika 55 litrów, plus 20 litrów na zapasowy kanister w razie potrzeby.

** Każda pełnoletnia osoba może zabrać ze sobą 800 papierosów bez cła